7 Giáo án môn Hình học 8 – Tiết 26: Đa giác. Đa giác đều (Bản đẹp) mới nhất

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

– Hiểu các khái niệm đa giác, đa giác đều.

– Biết quy ước về thuật ngữ “ đa giác được dùng ở trường phổ thông.

2. Kỹ năng: Biết vẽ các hình đa giác đều có số cạnh là 3, 6, 12, 4, 8.

3. Thái độ: Thấy được các hình đa giác, đa giác đều trong thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:

 GV : thước kẻ, thước đo góc, bảng phụ.

III. Ph­ơng pháp: Giảng giải, thảo luận nhóm.

IV. Tổ chức dạy học:

Hoạt động 1:Tìm hiểu khái niệm về đa giác (20’).

– Mục tiêu: Tìm hiểu khái niệm về đa giác.

– Đồ dùng: Bảng phụ, Th­ớc kẻ.

– Cách tiến hành:

 

doc
4 trang
Người đăng
haiha338
Ngày đăng
08/11/2021
Lượt xem
245Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án môn Hình học 8 – Tiết 26: Đa giác. Đa giác đều (Bản đẹp)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 24/11/2010	Ngày dạy :26/11/2010(8A+B)Chương II: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC.Tiết 26: ĐA GIÁC. ĐA GIÁC ĐỀU.I. Mục tiêu :1. Kiến thức: - Hiểu các khái niệm đa giác, đa giác đều.- Biết quy ước về thuật ngữ “ đa giác được dùng ở trường phổ thông.2. Kỹ năng: Biết vẽ các hình đa giác đều có số cạnh là 3, 6, 12, 4, 8.3. Thái độ: Thấy được các hình đa giác, đa giác đều trong thực tế.II. Đồ dùng dạy học:	GV : thước kẻ, thước đo góc, bảng phụ.III. Ph­¬ng ph¸p: Gi¶ng gi¶i, th¶o luËn nhãm.IV. Tỉ chøc d¹y häc:Ho¹t ®éng 1:T×m hiĨu kh¸i niƯm vỊ ®a gi¸c (20’).- Mơc tiªu: T×m hiĨu kh¸i niƯm vỊ ®a gi¸c.- §å dïng: B¶ng phơ, Th­íc kỴ.- C¸ch tiÕn hµnh:HĐGVHĐHSBước 1: Các em đã học qua về tam giác, tứ giác. Tiếp theo là hình 5 cạnh, 6 cạnh,  Những hình đó gọi chung là gì Dán bảng phụ gồm 6 hình cho hs quan sátCó nhận xét gì về hình 114 và hình 117 ?Hình đó gọi là đa giác ABCDE. Các điểm A, B, C, D, E đgl các đỉnh ; các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA đgl các cạnhCòn hình 112, 113, 115, 116 có tc như thế hay không ?Những hình đó cũng đgl đa giácBước 2: Làm các ?Hãy làm bài tập ?1 Các đa giác ở hình 115, 116, 117 có gì khác hơn so với hình 112, 113, 114 ?Các hình như vậy gọi là các đa giác lồiVậy thế nào là đa giác lồi ?Đặt câu hỏi ?2 Từ nay khi nói đến đa giác mà không chú thích gì thêm thì ta hiểu đó là đa giác lồiHãy làm bài tập ?3 ( dán bảng phụ )Đa giác có n đỉnh ( n3 ) đgl hình n giác hay hình n cạnh. Với n=3, 4, 5, 6, 8 ta quen gọi là hình tam giác, tứ giác, ngủ giác, lục giác, bát giác, với n=7, 9, 10,  ta gọi là hình 7 cạnh, hình 9 cạnh, hình 10 cạnh, Bước 3:Dán bảng phụ hình 120 và cho hs nhận xétCác cạnh và các góc của những đa giác đó ntn ? Các đa giác như thế được gọi là đa giác đềuVậy thế nào là đa giác đều ?*) Kết luận: GV chốt lại.Quan sát suy nghĩGồm năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào có một điểm chung cũng không cùng nằm trên một đường thẳngCũng có tc tương tự như thế Vì AE và ED có một điểm chung là E cùng nằm trên một đường thẳng Luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác đó1. Khái niệm về đa giác :Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác đó Vì nó không nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác đó A, B, C, D, E, GA và B, hoặc B và C, hoặc C và D, hoặc D và E, hoặc E và G, hoặc G và A AB, BC, CD, DE, EG, GAAC, CG, CE, A, B, C, D, E, GM, N, PQ, RTất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhauHo¹t ®éng 1:T×m hiĨu kh¸i niƯm vỊ ®a gi¸c ®Ịu (15’)- Mơc tiªu: T×m hiĨu kh¸i niƯm vỊ ®a gi¸c ®Ịu.- §å dïng: B¶ng phơ, Th­íc kỴ.- C¸ch tiÕn hµnh:Hãy làm bài tập ?4 ( gọi hs lên bảng ). Đa giác đều :Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhauĐa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhauHình a ( 3 trục, 0 tâm )Hình b ( 4 trục, 1 tâm )Hình c ( 5 trục, 0 tâm ) Hình d ( 6 trục, 1 tâm )*) Tỉng kÕt vµ h­íng dÉn vỊ nhµ (10’)Củng cố :Nhắc lại định nghĩa đa giác lồi, đa giác đều ?Hãy làm bài 1 trang 115Hãy làm bài 2 trang 115a. Hình thoib. Hình chữ nhậtDặn dò :Làm bài 3, 4, 5 trang 115

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_hinh_hoc_8_tiet_26_da_giac_da_giac_deu_ban_dep.doc