23 Những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh trong đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số nước châu Á và giải pháp cho Việt Nam mới nhất

Các giải pháp chủ yếu liên quan đến phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ

bao gồm: (i) xây dựng quy hoạch phát triển cho các ngành, trong đó định hướng sự

phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; (ii) Nhà nước tạo điều kiện cho công nghiệp hỗ

trợ phát triển bằng cách tạo các điều kiện về đầu vào như đất đai và nguyên vật liệu,

hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cung cấp thông tin công nghệ; (iii) Xây

dựng các trung tâm đào tạo kinh doanh và công nghệ, các trung tâm hỗ trợ kỹ thuật

cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; (iv) Các doanh nghiệp trong nước cần tạo dựng các

sản phẩm chủ đạo, nổi trội, tạo dựng hình ảnh sản phẩm của mình, nhằm thu hút các

nhà đầu tư (người mua)

24 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh trong đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số nước châu Á và giải pháp cho Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h ở một số nước
(xem hình 1.1).
Trong mục này, luận án chỉ ra và nghiên cứu có hệ thống những vấn đề kinh tế
xã hội nảy sinh chung trong FDI đối với tất cả các quốc gia (mang tính phổ biến)
như: (1) Tạo áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp của nước tiếp nhận đầu tư;
(2) tạo ra sự mất cân đối cơ cấu kinh tế theo ngành, vùng của nước tiếp nhận; (3) xuất
hiện tình trạng chuyển giá trong nội bộ các công ty xuyên quốc gia; (4) gia tăng nguy
cơ chuyển giao công nghệ lạc hậu; (5) không đáp ứng các điều kiện sinh hoạt và làm
việc cho người lao động; (6) gây ô nhiễm môi trường sinh thái.
7
Hình 1.1: Những vấn đề KTXH nảy sinh trong FDI
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
1.3. Những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh trong FDI mang tính đặc thù ở một số nƣớc
Ngoài những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh chung trong FDI nêu trên, FDI còn
làm nảy sinh các vấn đề kinh tế xã hội mang tính đặc thù như: (1) Nguy cơ gây thâm
hụt thương mại ở nước tiếp nhận đầu tư; (2) Phát sinh các vấn đề tranh chấp lao
động; (3) Các vấn đề xã hội nảy sinh khác.
Các vấn đề này, nếu không được giải quyết kịp thời, sẽ có tác động tiêu cực
làm giảm hiệu quả trong phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội ở nước tiếp
nhận đầu tư.
1.4. Tác động tiêu cực của những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh đối với các nƣớc
đang phát triển
Trong mục này, luận án chỉ rõ các tác động tiêu cực chính của những vấn đề
kinh tế xã hội nảy sinh trong FDI đối với quốc gia tiếp nhận đầu tư, trên hai khía
cạnh: (1) Tác động về kinh tế (giảm tốc độ, chất lượng tăng trưởng kinh tế; công nghệ
tiếp nhận kém hiệu quả; giảm hiệu quả xuất khẩu; hậu quả của chuyển giá; nhà đầu tư
đột ngột rút vốn); (2) Tác động về xã hội, môi trường (đình công gia tăng; môi trường
ô nhiễm nặng nề, tài nguyên cạn kiệt).
Tranh chấp lao động
ĐẦU

TRỰC
TIẾP
NƢỚC
NGOÀI
Những
vấn đề
đặc
thù
Thâm hụt cán cân thương mại
Gây ô nhiễm môi trường
Các vấn đề xã hội khác
Mất cân đối ngành, vùng kinh tế
Những
vấn đề
chung
Tạo áp lực cạnh tranh
Không đáp ứng các điều kiện
sinh hoạt và làm việc cho người
lao động
Chuyển giao công nghệ lạc hậu
Chuyển giá
8
CHƢƠNG 2: KINH NGHIỆM XỬ LÝ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ XÃ
HỘI NẢY SINH TRONG FDI Ở MỘT SỐ NƢỚC CHÂU Á
2.1. Khái quát về FDI ở một số nƣớc châu Á
Trong phần này, luận án tập trung khảo cứu về chính sách và tình hình thu hút
FDI của một số nước châu Á (đại diện là hai nước Trung Quốc, Malaysia). Đây là hai
nước có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam.
2.1.1. Tình hình thu hút FDI ở một số nước châu Á
Luận án khái quát về tình hình thu hút FDI của hai nước đại diện là Trung
Quốc và Malaysia trên các mặt như: (1) Về số lượng vốn FDI; (2) Về đối tác đầu tư;
(3) Về hình thức, lĩnh vực đầu tư.
2.1.2. Chính sách thu hút FDI ở một số nước châu Á
Để làm cơ sở cho việc nghiên cứu kinh nghiệm xử lý những vấn đề kinh tế xã
hội nảy sinh trong FDI ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Malaysia, luận án
phân tích chính sách thu hút FDI của các nước này thông qua các nội dung cụ thể
như: (1) Môi trường pháp luật cho hoạt động FDI; (2) Chính sách đảm bảo đầu tư; (3)
Chính sách xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng; (4) Chính sách đa dạng hóa hình
thức, lĩnh vực và đối tác đầu tư; (5) Chính sách thuế và ưu đãi tài chính; (6) Chính
sách phát triển nguồn nhân lực; (7) Chính sách quản lý nhà nước về hoạt động FDI;
(8) Chính sách quản lý ngoại hối.
2.2. Những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh chung trong FDI ở một số nƣớc châu Á
Qua nghiên cứu thấy rằng, bên cạnh những thành tựu đạt được, các nước đang
phát triển châu Á thường có những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh chung (những vấn
đề tiêu cực nảy sinh) trong FDI như: (1) Tạo áp lực cạnh tranh, nguy cơ làm phá sản
một số doanh nghiệp trong nước; (2) Tạo ra mất cân đối về cơ cấu kinh tế theo ngành
và vùng lãnh thổ; (3) Hiện tượng chuyển giá trong các công ty xuyên và đa quốc gia;
(4) Chuyển giao công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, nhiên liệu; (5) Gây ô
nhiễm môi trường sinh thái; (6) Không đáp ứng về điều kiện sinh hoạt và làm việc
cho người lao động.
9
2.3. Những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh mang tính đặc thù trong FDI ở một số
nƣớc châu Á
Ngoài những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh chung trong FDI ở hầu hết các
nước đang phát triển châu Á nêu trên, một số vấn đề mang tính đặc thù chỉ xảy ra ở
một vài nước như: (1) Tình trạng tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp FDI ở
Trung Quốc xảy ra khá nghiêm trọng; (2) FDI Tác động xấu tới cán cân thanh toán ở
Malaysia; (3) Các vấn đề xã hội nảy sinh khác, đặc biệt là tệ tham nhũng trong hoạt
động quản lý đầu tư.
Các vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh chung và đặc thù trong FDI nêu trên, nếu
không kịp thời phát hiện và xử lý, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã
hội của các nước này.
2.4. Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh trong FDI ở một
số nƣớc châu Á và bài học rút ra cho Việt Nam
2.4.1. Những biện pháp giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh trong FDI ở
một số nước châu Á
Nhận thức rõ tác động tiêu cực của những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh, các
nước có những chính sách, biện pháp giải quyết các vấn đề này như sau:
(1) Đối với sức ép về cạnh tranh có nguy cơ làm phá sản các doanh nghiệp
trong nước
Biện pháp mà cả Trung Quốc và Malaysia hướng tới đó là thúc đẩy, nâng cao
năng lực các nhà cung cấp đầu vào tại chỗ cho các doanh nghiệp FDI, bằng chính
sách khuyến khích các ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển và tăng cường liên kết sản
xuất giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI trong chuỗi giá trị.
(2) Đối với tình trạng mất cân đối giữa các ngành, vùng kinh tế
Trung Quốc nỗ lực dành những khoản đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng giao
thông, thông tin liên lạc… nhằm thúc đẩy sự giao lưu giữa các vùng. Tại các vùng có điều
kiện khó khăn, Trung Quốc dành những ưu đãi vượt trội nhằm khuyến khích nhà đầu tư.
Về vấn đề này, Malaysia cũng tập trung vào phát triển các dự án xây dựng cơ
sở hạ tầng có quy mô lớn tại các vùng có điều kiện khó khăn.
(3) Đối với hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI
Trung Quốc ban hành và tích cực thực hiện Luật chống chuyển giá, củng cố hệ
thống thuế (như Luật Thuế TNDN 2007, thông tư) theo hướng tăng cường biện
10
pháp điều chỉnh chuyển giá, phù hợp với các quy tắc áp dụng trong các nền kinh tế
phát triển khác trên thế giới.
Ở Malaysia, Chính phủ đưa ra “Hướng dẫn về chuyển giá”. Theo đó, doanh
nghiệp có thể được chọn nhiều phương thức tính giá chuyển giao khác nhau, nhưng
giá tính toán phải ngang bằng với mức giá phổ biến trên thị trường.
(4) Đối với tình trạng chuyển giao những công nghệ cũ, lạc hậu
Với mục tiêu thu hút vốn và công nghệ từ các TNC, Trung Quốc chủ động áp
dụng chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho các TNC đầu tư, đặc biệt là các TNC
đến từ Mỹ và phương Tây; coi trọng chuyển giao công nghệ và hiệu ứng lan tỏa từ
FDI; tạo môi trường tốt để thu hút các cơ sở R&D của các TNC.
Ở Malaysia, để phát huy năng lực nội sinh, giúp các doanh nghiệp trong nước
nâng cao năng lực nghiên cứu, tiếp nhận và làm chủ công nghệ, nước này đặc biệt coi
trọng đầu tư cho đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư cho hoạt
động R&D, hỗ trợ đẩy mạnh liên kết với nước ngoài; khuyến khích chuyển giao công
nghệ thông qua chính sách định hướng các dự án FDI sử dụng công nghệ cao.
(5) Đối với những bất cập về điều kiện sinh hoạt và làm việc cho người lao động
Cùng với phát triển các KCN ở những vùng kém phát triển, Malaysia có các
chương trình phát triển đường sá, các trung tâm giáo dục, y tế, nhà ở Đây là những
cơ sở vật chất gắn liền với quy hoạch vùng, khi Malaysia quyết định lựa chọn một số
vị trí của các vùng kém phát triển.
Còn Hàn Quốc lại có những kinh nghiệm thú vị về việc để cho cộng đồng dân
cư địa phương cung cấp dịch vụ cho thuê nhà ở cho công nhân ở các KCN.
(6) Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường
Nhận thức rõ tầm quan trọng trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi
trường, Trung Quốc ban hành và thực thi luật bảo vệ môi trường; thành lập và
hoàn thiện cơ quan quản lý, bảo vệ môi trường theo các cấp; tiến hành đánh giá tác
động môi trường.
Malaysia đã sớm sửa đổi Luật Chất lượng môi trường, miễn giảm thuế thu
nhập đối với doanh nghiệp cung cấp các thiết bị xử lý rác thải, miễn giảm thuế đối
với các doanh nghiệp nhập khẩu các máy móc, thiết bị ít gây ô nhiễm môi trường.
11
Nhật Bản luôn coi trọng vai trò của cộng đồng dân cư và các chính quyền địa
phương lớn hơn vai trò của Nhà nước, nhằm tạo ý thức, trách nhiệm của chính quyền
địa phương và cộng đồng dân cư đối với môi trường sống.
Đối với Hàn Quốc, các bộ, ngành cùng phối hợp xử lý vấn đề ô nhiễm môi
trường bằng cách đưa ra những khuyến khích các doanh nghiệp trong KCN cải tiến
công nghệ sản xuất, để vừa nâng cao năng suất, vừa giảm gây ô nhiễm.
Ở Đài Loan, giai đoạn đầu ứng phó với vấn đề các KCN gây ô nhiễm môi
trường, Cách giải quyết chủ yếu là đưa các nhà máy từ thành phố ra các vùng nông
thôn. Sau đó, các KCN mới được xây dựng xa các thành phố chính và các vùng vệ
tinh. Đến năm 1987, Cục Bảo vệ Môi trường được thành lập và đưa ra những tiêu
chuẩn đánh giá tác động môi trường.
(7) Đối với vấn đề tranh chấp lao động
Trung Quốc thực hiện quy định về hợp đồng lao động mẫu, cho phép doanh
nghiệp trích lập quỹ bảo hiểm ở mức 20 – 25% tổng quỹ lương để giải quyết chế độ
đối với người lao động khi họ thôi việc.
(8) Đối với hạn chế tác động xấu tới cán cân thanh toán
Để giải quyết tình trạng nhập siêu ở một số ngành và lĩnh vực, đặc biệt là
các ngành sử dụng công nghệ cao, Malaysia đã chủ trương nâng cao năng lực khoa
học công nghệ trong nước theo hai hướng: (i) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;
(ii) nâng cao khả năng R&D. Đồng thời, khuyến khích phát triển các ngành công
nghiệp hỗ trợ.
(9) Đối với các vấn đề xã hội nảy sinh khác như tham nhũng
Trung Quốc cố gắng thực hiện minh bạch hóa hệ thống pháp luật, giảm thiểu
sự nhập nhằng giữa các văn bản, từ đó giảm sự tự tiện áp đặt quan điểm cá nhân; giao
cho 3 cơ quan đảm trách chống tham nhũng là Viện kiểm soát tối cao, Bộ Giám sát
và Bộ An ninh công cộng; xây dựng khung hình phạt cao đối, thực thi nghiêm khắc
với tội danh này.
Malaysia thành lập Học viện chống tham nhũng, ký Hiệp ước chống tham
nhũng của Liên hợp quốc ở Đông Nam Á. Ngoài ra, Malaysia cũng thành lập “Học
viện đạo đức công cộng quốc gia” nhằm nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp
của đội ngũ công chức.
12
2.4.2. Bài học rút ra cho Việt Nam
Từ thực tiễn thu hút FDI và chính sách, biện pháp xử lý những vấn đề kinh tế
xã hội nảy sinh trong FDI của một số nước châu Á, luận án rút ra một số bài học kinh
nghiệm như sau:
(1) Bài học thành công
* Quan điểm xây dựng chính sách thu hút FDI và giải quyết các vấn đề kinh tế
xã hội nảy sinh trong FDI phù hợp
* Chính sách thu hút FDI được xây dựng và thực hiện có bài bản, có lộ trình
* Luôn chú trọng sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện luật pháp, chính sách kịp thời
và đồng bộ
* Nỗ lực cao trong cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng sàng lọc dự án FDI
* Chiến lược thu hút FDI hợp lý.
(2) Bài học chưa thành công
* Chính sách thu hút FDI và xử lý các vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh chưa
mang tính tổng thể, vẫn chú trọng nhiều về mặt lượng.
* Chính sách chuyển giao công nghệ, chính sách giải quyết tác động môi
trường còn nhiều hạn chế.
13
CHƢƠNG 3
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ XÃ HỘI NẢY SINH TRONG FDI
TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 – 2010
3.1. Khái quát về FDI tại Việt Nam
Trong phần này, luận án nghiên cứu khái quát về chính sách và tình hình thu
hút FDI tại Việt Nam. Qua đó đánh giá những đóng góp của hoạt động này đối với
phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam.
Mặc dù những lợi ích mà FDI mang lại là không thể phủ nhận được, song thực
tiễn 25 năm Việt Nam thực hiện thu hút FDI, khu vực này cũng đã và đang nảy sinh
các vấn đề có ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam.
Bằng các số liệu thống kê; dữ liệu thu thập từ các báo cáo chính thức của các
Bộ, ngành, tổ chức; các kết quả nghiên cứu định lượng có liên quan, luận án chỉ ra
và phân tích có hệ thống các vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh trong FDI tại Việt Nam.
3.2. Những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh chung trong FDI tại Việt Nam
3.2.1. Tạo sức ép cạnh tranh giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước
Theo kết quả điều tra của CIEM, các doanh nghiệp Việt Nam đánh giá áp lực
cạnh tranh từ phía doanh nghiệp FDI trên bốn khía cạnh là thị phần, sản phẩm, công
nghệ và lao động so với doanh nghiệp trong nước và hộ gia đình. Ngoài ra, áp lực
cạnh tranh còn được đánh giá thông qua hoạt động M&A.
3.2.2. Làm mất cân đối giữa các ngành, vùng kinh tế
Vì mục tiêu lợi nhuận, nhà đầu tư nước ngoài chỉ tập trung vào một số lĩnh vực
và một số địa bàn đầu tư thuận lợi. Tình trạng đó dẫn đến một nghịch lý, những địa
phương có trình độ phát triển cao thì thu hút được FDI nhiều, do đó tốc độ tăng
trưởng kinh tế vượt quá tốc độ tăng trưởng trung bình của cả nước. Trong khi đó,
những vùng có trình độ kém phát triển, thì có ít dự án FDI, tốc độ tăng trưởng kinh tế
vẫn thấp. Từ đó làm mất cân đối giữa các ngành, vùng kinh tế.
3.2.3. Tình trạng chuyển giá “lỗ giả lãi thật”
Thời gian qua, hoạt động chuyển giá trong khu vực doanh nghiệp FDI ở Việt
14
Nam đã được phát hiện nhiều. Điều này thể hiện qua báo cáo của Cục Thuế thành
phố Hồ Chí Minh (2009), khảo sát của Phạm Quốc Trung (2010) về diễn biến chuyển
giá, nghiên cứu của Trần Đình Thiên (2010), Điều tra doanh nghiệp 2009 của GSO
(2010a), nghiên cứu của Bùi Khánh Toàn (2011) về thanh tra giá chuyển nhượng, và
báo cáo của Tổng cục Thuế (2011)
3.2.4. Gia tăng nguy cơ chuyển giao công nghệ lạc hậu
Năm 2010, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đã thực hiện đánh giá vai
trò chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp FDI với Việt Nam dựa vào yếu tố năng
suất các nhân tố tổng hợp (TFP) giai đoạn 2004 – 2009. Kết quả cho thấy, hệ số TFP của
các khu vực kinh tế nhà nước, tư nhân và doanh nghiệp FDI lần lượt là 8,6; 3,1; và –
17,6. Theo chuyên gia kinh tế Bùi Trinh, hệ số TFP của khối FDI mang dấu âm (-17,6)
cho biết, sự tăng trưởng chủ yếu nhờ các yếu tố khác, ví dụ lao động rẻ, chứ không phải
do công nghệ. Trên thực tế, khảo sát ở nhiều doanh nghiệp FDI cho thấy máy móc, công
nghệ được đối tác nhập vào Việt Nam đều cũ kỹ hoặc đã khấu hao hết.
Đồng thời, nghiên cứu của Võ Khắc Thường (2010) cho thấy, tính chất “lạc
hậu” tương đối về công nghệ của doanh nghiệp FDI còn được thể hiện thông qua
năng suất của vốn tính theo giá trị gia tăng của doanh nghiệp FDI
3.2.5. Những bất cập về điều kiện sinh hoạt và làm việc cho người lao động
Tính đến hết năm 2011, cả nước có 180 KCN, KCX đã đi vào hoạt động và thu
hút được khoảng 4.113 dự án FDI và khoảng 4.700 dự án đầu tư trong nước. Khoảng
2 triệu lao động trực tiếp đang làm việc tại các KCN, KCX và hàng triệu lao động tại
các xí nghiệp, cơ sở sản xuất quy mô lớn thuộc các cụm công nghiệp hoặc độc lập.
Tuy nhiên, hiện nay, chỉ mới 20% công nhân có chỗ ở ổn định, khoảng 80% đang
phải thuê nhà, với điều kiện ăn ở kém, không bảo đảm điều kiện sống tối thiểu, chi
phí sinh hoạt cao, trong khi thu nhập bình quân của người lao động tại các KCN
không cao, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của công nhân.
Bên cạnh vấn đề nhà ở cho người lao động, dịch vụ y tế (bệnh viện, bệnh xá),
dịch vụ giáo dục và đào tạo (các trường học cho con em người lao động) thiếu đảm
bảo, điều kiện làm việc của người lao động còn nhiều hạn chế
15
3.2.6. Gây ô nhiễm môi trường sinh thái
Hậu quả gây ô nhiễm môi trường từ các dự án FDI đang được bộc lộ rõ và làm
huỷ diệt môi trường sống nghiêm trọng. Điều này được thể hiện qua số liệu báo cáo
của Viện Hóa học Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương năm (2009), số liệu tính toán
của ENTEC (2008) về tổng lượng chất thải rắn; báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa
học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (2011); kết quả 288 cuộc thanh, kiểm
tra các khu công nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2010) Rõ ràng, những hậu
quả này là rất nặng nề và làm giảm tính bền vững của tăng trưởng kinh tế.
3.3. Một số vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh trong FDI mang tính đặc thù tại Việt Nam
3.3.1. Tranh chấp lao động giữa chủ sử dụng lao động và người lao động
Thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy, từ năm 1995 đến
hết năm 2010, cả nước đã xảy ra 3.402 cuộc ngừng việc tập thể, đình công tự phát
của người lao động và theo xu hướng tăng dần. Trong đó, đình công ở khu vực FDI
xảy ra nhiều nhất, với 2.489 vụ, chiếm 73,2% tổng số cuộc đình công trong cả nước.
Đình công chủ yếu xảy ra ở phía nam Việt nam và tập trung nhiều vào các địa bàn
như Đồng Nai, Tp. HCM và Bình Dương. 80% số vụ đình công, bãi công hiện nay
đều bắt nguồn từ vấn đề lương của người công nhân và chủ yếu tập trung ở các doanh
nghiệp da giầy, may mặc.
3.3.2. Nguy cơ tạo ra thâm hụt thương mại
Nguy cơ khu vực FDI tạo ra thâm hụt thương mại ở Việt Nam là hiện hữu bởi
các lý do như: (1) Xuất khẩu của khu vực FDI có xu hướng tăng, nhưng nhập khẩu
của khu vực này cũng rất lớn (nghiên cứu của Đỗ Thu Trang và Lâm Thùy Dương
(2011) cho thấy, nếu không kể kim ngạch xuất khẩu dầu thô, khu vực này cũng bị
thâm hụt thương mại); (2) Do sự yếu kém và chậm chễ trong phát triển các ngành
công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam, nên khi FDI càng tăng, thì nhập khẩu nguyên liệu,
linh kiện lắp ráp, trang thiết bị, phụ kiện cũng tăng; (3) Do tác động của hội nhập
kinh tế và lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam đối với các sản phẩm nhập từ các nước
ASEAN, gần đây các doanh nghiệp FDI, nhất là các ngành điện tử có xu hướng dừng
sản xuất và chuyển sang nhập hàng hóa để bán.
16
3.3.3. Những vấn đề xã hội nảy sinh khác
(i) Vấn đề tham nhũng
Hiện tượng tham nhũng có liên quan đến khu vực FDI tại Việt Nam thời gian
qua có dấu hiệu xảy ra và có xu hướng gia tăng. Vụ việc Giám đốc Ban quản lý dự án
đại lộ Đông – Tây là một ví dụ điển hình. Cơ quan điều tra kết luận, ông Giám đốc
Ban quản lý này nhận hối lộ 262.000 USD của các nhân viên Công ty tư vấn quốc tế
Thái Bình Dương (PCI).
Vụ việc trên đưa chúng ta đến những cách nhìn nhận mới về vấn đề này. Một
là, đã có những vụ việc cụ thể về tham nhũng liên quan đến FDI tại Việt Nam được
phát hiện và xử lý. Hai là, do có sự tham gia của khu vực FDI mà vụ việc tham nhũng
lớn được đưa ra ánh sáng nhờ vào sự phát hiện từ phía các cơ quan chức năng của
nước chủ đầu tư.
Năm 2010, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) và Dự án
Sáng kiến Cạnh tranh Việt Nam (VNCI) tiến hành khảo sát, lấy ý kiến tại 1.155 doanh
nghiệp FDI tại Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy, 20% doanh nghiệp FDI được hỏi
phải chi cho các khoản không chính thức trong quá trình đăng ký kinh doanh, 40%
doanh nghiệp FDI phải trả hoa hồng khi tham gia đấu thầu, và có đến 70% doanh
nghiệp FDI phải chịu các khoản “bôi trơn” để thông quan hàng hóa được nhanh hơn.
(ii) Vấn đề bất bình đẳng
Trong quá trình thu hút FDI, nếu quản lý yếu kém, định hướng chính sách
không tốt, thì chính làn sóng FDI vào Việt Nam cũng là một trong những nguyên
nhân gia tăng bất bình đẳng về thu nhập. Các lý do cơ bản như: Các dự án FDI chủ
yếu tập trung vào 3 vùng kinh tế trọng điểm, nơi có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi;
khu vực FDI thường trả lương cao hơn các khu vực khác; chuyển đổi đất nông nghiệp
cho các doanh nghiệp FDI góp phần tạo nên nhóm người nông dân mất đất và những
vấn đề xã hội đi kèm.
(iii) Ngoài ra, vốn thực hiện các dự án FDI thấp và chậm triển khai gây lãng phí
nguồn lực xã hội và có nguy cơ gây ra tiêu cực xã hội khác. Hệ lụy từ các vấn đề này
là gia tăng thất nghiệp, khiếu kiện và nguy cơ gia tăng các tệ nạn xã hội
17
3.4. Nguyên nhân làm nảy sinh những vấn đề kinh tế xã hội trong FDI tại Việt Nam
Nguyên nhân làm nảy sinh những vấn đề kinh tế xã hội trong FDI thì rất nhiều.
song có thể quy lại thành một số nguyên nhân chủ yếu sau:
Thứ nhất, do hệ thống luật pháp, chính sách của Việt Nam liên quan đến FDI
còn thiếu, chưa đồng bộ, thiếu nhất quán và hiệu quả thực thi thấp.
Thứ hai, việc xây dựng và thực thi chiến lược, chính sách thu hút FDI chưa
thực sự gắn kết có hiệu quả với việc xây dựng và thực thi các chiến lược khác như
chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chiến lược về khoa học và công nghệ
Thứ ba, sự phối hợp giữa các Bộ ngành, giữa các địa phương và giữa các
Bộ ngành với các địa phương trong thu hút và triển khai vốn FDI còn yếu và
kém hiệu quả.
Thứ tư, trong thời gian qua, Việt Nam quá chú trọng đến thu hút FDI, mà ít chú
ý đến hiệu quả sử dụng FDI và những tác động xấu có thể xảy ra để phòng ngừa
(quan tâm đến “chiều rộng”, chưa chú trọng đến “chiều sâu”).
Thứ năm, công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước cấp trên bị
buông lỏng, nên không ít địa phương quá nhấn mạnh đến thành tích thu hút FDI (hình
thức chủ nghĩa), đã “xé rào” (vi phạm luật) gây nhiều hội chứng như sân gôn, khu
công nghiệp, khu kinh tế Điều này làm phá vỡ các quy hoạch phát triển quốc gia,
vùng kinh tế.
Thứ sáu, Năng lực kinh tế trong nước yếu kém. Các ngành công nghiệp hỗ
trợ vừa yếu, lại vừa thiếu, không đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư nước
ngoài. Do đó, liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI
rất hạn chế.
18
CHƢƠNG 4
QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ XÃ HỘI
NẢY SINH TRONG FDI TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
4.1. Dự báo triển vọng FDI vào Việt nam và những vấn đề kinh tế xã hội nảy
sinh trong FDI đến năm 2020
Trong phần này, luận án dự báo triển vọng dòng vốn FDI vào Việt Nam trong
những năm tới, thông qua diễn biến của nền kinh tế toàn cầu và việc cải thiện môi
trường đầu tư tại Việt Nam. Qua đó, đánh giá và dự báo các vấn đề kinh tế xã hội nảy
sinh trong FDI tại Việt Nam đến năm 2020.
4.2. Quan điểm xử lý, phòng ngừa những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh trong
FDI tại Việt Nam đến năm 2020
Một là, xây dựng định hướng chiến lược và lộ trình giải quyết, phòng ngừa các
vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh trong FDI phải gắn kết tối ưu với chiến lược thu hút FDI.
Hai là, coi trọng và tập trung xử lý các vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh trong FDI.
Ba là, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trong việc xử lý các vấn
đề kinh tế xã hội nảy sinh trong FDI.
Bốn là, chú trọng sàng lọc các dự án FDI và đặt yếu tố công nghệ lên ưu tiên
hàng đầu.
4.3. Các giải pháp xử lý và phòng ngừa những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh
trong FDI tại Việt Nam
Trên cơ sở kinh nghiệm của một số nước châu Á, kết hợp với thực tiễn thu hút
FDI tại Việt Nam, các giải pháp xử lý, phòng ngừa những vấn đề kinh tế xã hội nảy
sinh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động FDI ở Việt Nam những năm tới cần
được thực hiện.
4.3.1. Các giải pháp đối với những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh chung trong FDI
tại Việt Nam
* Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, tăng cường các biện pháp chống chuyển giá
Hệ thống luật pháp, chính sách phải đồng bộ, minh bạch và được thực thi
19
nghiêm túc từ trên xuống dưới, tránh những thay đổi đột ngột. Các văn bản hướng
dẫn luật phải được ban hành kịp thời và đồng bộ, các chính sách ban hành phải được
áp dụng thống nhất, không có ngoại lệ.
Trong thời gian tới, để thực hiện quyết liệt hơn trong việc chống chuyển giá, Việt
Nam cần thực hiện các biện pháp như: (i) Hoàn thiện các quy định pháp lý về chống
chuyển giá; (ii) Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá; (iii) Tăng cường thanh tra, kiểm tra,
giám sát việc xác định giá chuyển nhượng; (iv) Xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện; (v)
Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy nội địa hóa tự nguyện; (vi) Xem xét lại
cơ chế cho phép doanh nghiệp tự tính, tự khai, tự nộp thuế.
* Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư từ các TNC
Trong thời gian tới, để thu hút nhiều TNC hàng đầu thế giới, Việt Nam cần
điều chỉnh chiến lược, chính sách theo hướng như: (i) Phải tạo được cơ chế chính
sách rõ ràng, thực hiện nghiêm túc về quyền sở hữu trí tuệ; (ii) Phát triển cơ sở hạ
tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao; (iii) Có chiến lược xúc tiến tầm quốc
gia đối với các TNC. Trong đó, vai trò xúc tiến trực tiếp của abcxyz là rất quan
trọng và mang tính quyết định.
* Thiết lập hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nhập khẩu công nghệ thích hợp,
khuyến khích hoạt động nghiên cứu và phát triển
Để thực hiện tốt vấn đề công nghệ, thực sự đưa Việt nam trở thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Nhà nước cần đóng vai trò là người dẫn
dắt, tạo đường nhằm đưa ra các quy định và đảm bảo việc thực hiện các quy định về
hỗ trợ, khuyến khích chuyển giao công nghệ và hoạt động R & D.
* Thu hút FDI có lựa chọn g

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • nhung_van_de_kinh_te_xa_hoi_nay_sinh_trong_dau_tu_truc_tiep.pdf